Hoe verloopt de EPB-verslaggeving?

  1. Wij doen beroep op de bouwplannen van de architect.
  2. U bericht ons over de gewenste technieken en materialen bij uw verbouwing of nieuwbouw.
  3. We stellen aan de hand hiervan een adviesrapport samen, waarbij de EPB-eisen gerespecteerd worden.
  4. De startverklaring wordt opgemaakt vóór het begin van de werken.
  5. Na einde werken of het betrekken van de woning maken we de EPB-aangifte op.

 

In welke termijn moet uw dossier behandeld worden?

We verduidelijken de termijnen voor het indienen van de EPB-aangifte graag als volgt:

  • renovatie / verbouwing:

Uiterlijk 5 jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of na het neerleggen van de melding. De data van ingebruikname en het einde van de werken zijn niet bepalend.

Voorbeeld: uw bouwaanvraag dateert van 1 januari 2017, dit betekent dat uiterlijk 1 januari 2022 de aangifte dient ingediend te zijn.

  • nieuwbouw:

Uiterlijk 5 jaar na de datum van het verlenen van de bouwvergunning of het neerleggen van de melding én ten laatste 12 maanden na ingebruikname van het gebouw, of na de beëindiging van de vergunning- of meldingsplichtige werken.

Voorbeeld: uw bouwaanvraag dateert van 1 januari 2017, dit betekent dat uiterlijk 1 januari 2022 de aangifte dient ingediend te zijn. Doch indien u de woning eerder betrekt op bijvoorbeeld 10 mei 2018, dan dient de aangifte uiterlijk 10 mei 2019 ingediend te worden.


Kunt u bouwen of verbouwen zonder EPB-verslaggeving?

Dat kan inderdaad in uitzonderlijke gevallen bij bv. het vernieuwen van een keuken of badkamer, daar waar esthetische ingrepen gebeuren die het algemeen comfort verhogen.

Van zodra echter aan de voorwaarden werd voldaan, bent u verplicht tot het aanstellen van een EPB-verslaggever. Het Vlaamse Energieagentschap wordt automatisch op de hoogte gebracht van uw verbouwing of nieuwbouw.

Indien u desondanks geen verslaggever aanstelt, zult u na het verstrijken van de bovenvermelde termijn een aanmaning en boete ontvangen van het Vlaams Energieagentschap. Bovendien werkt deze boete niet opschortend, wat betekent dat de EPB-aangifte hoe dan ook ingediend moet worden. Ook zullen de EPB-eisen nog steeds toepassing zijn, dit betekent dat u moet kunnen aantonen dat u aan deze eisen voldeed, zoniet kan u een boete ontvangen die oploopt in de duizenden euro’s.


Riskeert u een boete bij het niet naleven van de EPB-eisen?

Als EPB-verslaggever zijn we genoodzaakt waarheidsgetrouw te rapporteren. Dit betekent dat we moeten aantonen dat u daadwerkelijk de eisen hebt gerespecteerd. Een gouden raad: hou alle facturen, foto’s, rapporten, technische fiches, e.d. zorgvuldig bij of vraag ze desnoods tijdig op bij uw aannemer(s). Bij de EPB-aangifte zullen we hierop beroep moeten doen. Dit alles bij elkaar kan tot volgende resultaten leiden:

  • U voldoet aan alle eisen:

Er volgt geen boete.

  • U voldoet niet aan één of meerdere eisen:

Wij berekenen voor u de mogelijke boete. Deze boete werkt opschortend, wat betekent dat zelfs indien u niet voldoet aan een EPB-eis en mits betaling, u in realiteit geen bijkomende maatregelen hoeft te treffen. Hou er echter rekening mee dat een boete tot duizenden euro’s kan bedragen.

—————-

Meer info omtrent de EPB-eisen vindt u terug op de site van Vlaanderen.be.

Meer info omtrent de controles en boetes vindt u terug op de site van Energiesparen.be.